• จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร วันที่ 4 เมษายน ถึง 19 พฤษภาคม 2554 (เว้นวันหยุดราชการ)
 • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 สถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 20 พฤษภาคม 2554
 • ชำระค่าธรรมเนียนมการศึกษา วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2554
 • รายงานตัว วันที่ 25 พฤษภาคม 2554
 • บัณฑิตยุคใหม่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2554
 • ปฐมนิเทศ วันที่ 5 มิถุนายน 2554
 • เปิดเรียน วันที่ 6 มิถุนายน 2554


 • ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า


 • ใช้วิธีสอบคัดเลือกผ่านระบบ Admission จำนวน 100 คน และรับตรง 50 คน
  โดยพิจารณาจากคะแนนสอบระบบ O-NET GAT(รหัส 85) และประเมินผลจากประวัติหรือการสัมภาษณ์
 • ด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวของหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เล็งเห็นศักยภาพและโอกาสการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคตะวันตก โดยเฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี และนครปฐม ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของตนเองที่หาค่าไม่ได้ ดังนั้นจังหวัดเหล่านี้ จึงต้องการบุคลากรที่มีความเข้าใจในด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง


 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีโดยความร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรีและหอการค้าในจังหวัดใกล้เคียง จึงเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของภูมิภาคดังกล่าว


 • เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะภาคตะวันตก
 • เพื่อเป็นการผลิตทรัพยากรมนุษย์ ด้านการโรงแรมและท่องเที่ยวให้ตรงต่อความต้องการของท้องถิ่น
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านการโรงแรมและท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับท้องถิ่น


 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต


 • ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 4 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต


  ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
  - วิชาแกน 52 หน่วยกิต
  - วิชาเฉพาะบังคับ 36 หน่วยกิต
  - วิชาเฉพาะเลือก 15 หน่วยกิต


  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
  ง. การฝึกงานไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง


 • การเรียนการสอนมีทั้งการบรรยาย การอภิปราย การฝึกปฏิบัติงานจริงในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย ตลอดจนมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่


 • เป็นการศึกษาปีละ 2 ภาคการศึกษา
 • - ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือน มิถุนายน – ตุลาคม
  - ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - มีนาคม


 • ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี โดยมี การเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ เป็นเวลา 5 วัน คือ วันจันทร์– วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.


 • ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
 • ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 8,000 บาท

  1. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (รบ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  หรือหนังสือรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียน จากสถานศึกษา จำนวน 2 ชุด

  2. สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา จำนวน 2 ชุด

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

  4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

  5. คะแนนสอบ O – Net และ GAT (รหัส 85)

  6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

  7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี) • สำนักงาน ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น G

  บางเขน กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ : 0-2942-8500 ถึง 11 ต่อ 4852

  โทรสาร : 0-2942-8129

  e-mail : sbc.ep@ku.ac.th

  website : http://htm.sbc.ku.ac.th • สำนักงาน ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

 • อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  อำเภอบางปลาม้า

  จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

  โทรศัพท์ : 0-2942-8500 ถึง 11 ต่อ 71146 หรือ 0-3552-1260 หรือ 08-9890-5631

  โทรสาร : 0-3552-1260

  e-mail : sbc.ep@ku.ac.th

  website : http://www.sbc.ku.ac.th